LĘBORSKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU

Statut Lęborskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku

 z zatwierdzonymi zmianami przez Walne Zebranie w dniu 11.06.2015

 

 1. Postanowienie ogólne

Art. 1 

 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Lęborski Uniwersytet Trzeciego Wieku zwany dalej w skrócie LUTW.
 1. Siedzibą Lęborskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku jest miasto Lębork.
 1. Lęborski Uniwersytet Trzeciego Wieku jest organizacją społeczną działającą w dziedzinie kultury, oświaty, ochrony zdrowia, turystyki i przeznaczoną dla osób starszych.
 1. Lęborski Uniwersytet Trzeciego Wieku posiada osobowość prawną,
 1. Terenem działalności Lęborskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku jest Rzeczypospolita Polska ze szczególnym uwzględnieniem miasta Lęborka i okolic.
 1. Lęborski Uniwersytet Trzeciego Wieku posiada pieczęć podłużną i okrągłą oraz odznakę organizacyjną.

 

 1. Cele i środki działania

Art. 2 

Głównym celem Lęborskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku jest:

 1. Zachowanie i zwiększanie sprawności intelektualnej, psychicznej i fizycznej członków.
 2. Aktywizacja społeczna i rozwój zainteresowań osób starszych.
 3. Działania na rzecz środowiska osób w wieku emerytalnym poprzez udział w różnych formach integracji.
 4. Działania na rzecz niwelowania różnic międzypokoleniowych.

Art. 3 

Dla osiągnięcia wyżej określonych celów Lęborski Uniwersytet Trzeciego Wieku może prowadzić dla swoich członków na terenie miasta Lęborka:

 1. Wykłady specjalistów z różnych dziedzin (wykłady są nieodpłatne i otwarte).
 2. Lektoraty języków obcych.
 3. Praktyczne zajęcia z zakresu kultury fizycznej.
 4. Warsztaty tematyczne.
 5. Wycieczki turystyczne i krajoznawcze.
 6. Samopomoc koleżeńską członków.
 7. Wyjazdy kulturalne.
 8. Spotkania integracyjne.

Cele powyższe realizowane są w formie działalności nieodpłatnej i odpłatnej.

Art. 4 

 1. Lęborski Uniwersytet Trzeciego Wieku prowadzi działalność nieodpłatną i odpłatną w rozmiarach służących realizacji celów statutowych.
 1. Lęborski Uniwersytet Trzeciego Wieku ma prawo pobierać od swoich członków składki oraz przyjmować darowizny na swoją działalność, w tym także od osób trzecich nie będących członkami.
 1. Cały uzyskany przez Lęborski Uniwersytet Trzeciego Wieku dochód przeznacza się na realizację celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.
 1. Lęborski Uniwersytet Trzeciego Wieku współpracuje z krajowymi i zagranicznymi instytucjami o podobnych celach oraz z szkołami i uczelniami wyższymi.
 1. Lęborski Uniwersytet Trzeciego Wieku może prowadzić działalność informacyjną i wydawniczą.

 

III. Członkowie, ich prawa i obowiązki

Art. 5 

Członkowie Lęborskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku dzielą się na:

 1. zwyczajnych,
 2. wspierających,
 3. honorowych

Art. 6 

Członkiem zwyczajnym może zostać po złożeniu deklaracji o przyjęcie w poczet członków:

 1. osoba będąca na emeryturze lub rencie,
 2. osoba po ukończeniu 55 roku życia, która nie posiada uprawnień do świadczeń z ubezpieczenia społecznego.

Art. 7 

 1. Członkiem wspierającym może zostać osoba fizyczna bądź prawna zainteresowana działalnością Lęborskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku po złożeniu deklaracji. Osoba prawna może działać przez swego pełnomocnika.
 1. Decyzję o nadaniu tytułu członka wspierającego podejmuje Zarząd Lęborskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
 1. Członkiem honorowym może zostać osoba fizyczna bądź prawna w uznaniu szczególnych zasług dla Lęborskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku lub działalności charytatywnej dla osób starszych. Osoba prawna może działać przez swego pełnomocnika.
 1. Tytuł członka honorowego nadaje Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu Lęborskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, wręczając dyplom członka honorowego.

Art. 8 

Do obowiązków członka zwyczajnego należy:

 1. przestrzeganie statutu,
 2. wykonywanie uchwał i decyzji organów Lęborskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku,
 3. Wykonywanie przyjętych zadań,
 4. przestrzeganie zasad współżycia społecznego oraz wzajemnej życzliwości i pomocy koleżeńskiej,
 5. systematyczne opłacanie składki członkowskiej.

Art. 9 

Członkom zwyczajnym przysługuje:

 1. bierne i czynne prawo wyborcze,
 2. prawo uczestniczenia we wszystkich organizowanych zajęciach.

Art. 10 

 1. Od członka wspierającego oczekuje się popierania statutowej działalności Lęborskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz ewentualnie świadczenia pomocy materialnej. Członkowi wspierającemu przysługuje prawo udziału w zebraniach Zarządu z prawem wyrażania opinii.
 1. Godność członka honorowego uprawnia do udziału w posiedzeniach Zarządu Lęborskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku z prawem wyrażania opinii.

Art. 11 

Członkostwo w Lęborskim Uniwersytecie Trzeciego Wieku ustaje:

 1. wskutek dobrowolnego wystąpienia,
 2. wskutek wykluczenia,
 3. wskutek śmierci.

Oświadczenie o wystąpieniu członek składa do Zarządu Lęborskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Wystąpienie i skreślenie nie zwalnia od obowiązku uiszczenia zaległych składek.

Art. 12 

 1. Zarząd może wykluczyć członka zwyczajnego w przypadku:
  a) zalegania w uiszczaniu obowiązującej miesięcznej składki członkowskiej przez sześć miesięcy,
  b) postępowania lub zachowania godzącego w autorytet i dobre imię Lęborskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku,
  c) nieprzestrzegania zasad współżycia społecznego.
 1. Wykluczonemu przez Zarząd członkowi przysługuje prawo odwołania do Walnego Zebrania Członków, którego decyzja jest ostateczna.

 

 1. Organizacja i władze Lęborskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku

Art. 13

 1. Władzami Lęborskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku są:
  a) Walne Zebranie Członków,
  b) Zarząd,
  c) Komisja Rewizyjna,
  d) Komisja Programowa w skład której wchodzą:
  Członkowie Zarządu,
  Osoby kierujące warsztatami tematycznymi,
  Członkowie wspierający i honorowi.
 1. Władze Lęborskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku wybierane są na Walnym Zebraniu Członków.
 1. Wybory są jawne lub tajne, zależnie od decyzji Walnego Zebrania Członków.
 1. Kadencja wybranych władz Lęborskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku trwa cztery lata.

Art. 14 

 1. Walne Zebranie Członków jest:
  a) najwyższym organem Lęborskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku,
  b) organem odwoławczym od uchwał i decyzji Zarządu.
 1. Uchwały i decyzje Walnego Zebrania Członków są ostateczne.
 1. Do zadań, uprawnień i kompetencji Walnego Zebrania Członków Lęborskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku należą:
  a) określenie wytycznych do ramowego programu prac,
  b) zatwierdzenie bilansu,
  c) ocena działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
  d) na wniosek Komisji Rewizyjnej po wysłuchaniu sprawozdań Zarządu i po zakończeniu dyskusji udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi,
  e) wybór władz Lęborskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku:
  członków Zarządu
  członków Komisji Rewizyjnej
  f) ustalenie wysokości rocznej składki członkowskiej na wniosek Zarządu Lęborskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku,
  g) nadawanie tytułu i godności członka honorowego Lęborskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku zgodnie z Art. 7 ust.3 statutu,
  h) rozpatrywanie odwołań od uchwał i decyzji Zarządu,
  i) uchwalenie statutu Lęborskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku,
  j) podjęcie uchwały o rozwiązaniu Lęborskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku z określeniem sposobu likwidacji jako stowarzyszenia i przeznaczenie jego aktywów,
  k) inne sprawy nie zastrzeżone dla pozostałych organów Lęborskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

Art. 15 

 1. na wniosek 25% ogólnej liczby członków Lęborskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w terminie sześciu tygodni od doręczenia Zarządowi wniosku.
 2. na wniosek Zarządu,
 3. minimum raz w każdym roku akademickim w miesiącu czerwcu,
 4. Walne Zebranie Członków zwoływane i organizowane jest przez Zarząd Lęborskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku:
 5. Uchwały na Walnym Zebraniu zapadają zwykłą większością głosów:
 6. w pierwszym terminie, przy obecności przynajmniej połowy ogólnego stanu liczbowego członków,
 7. w drugim terminie bez względu na ilość obecnych na zebraniu.
 1. Uchwały dotyczące statutu i likwidacji Lęborskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku wymagają co najmniej 2/3 głosów członków obecnych na zebraniu.

Art. 16 

 1. Zarząd Lęborskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku jest najwyższym organem wykonawczym, kierującym działalnością Stowarzyszenia i reprezentującym je na zewnątrz.
 1. Zarząd składa się z nie mniej niż 4 i nie więcej niż 6 osób. Liczbę członków Zarządu uchwala Walne Zebranie Członków dokonujące wyboru Zarządu na daną kadencję.
 1. Mandat członka Zarządu wygasa z chwilą:
  a) wyboru nowego Zarządu,
  b) odwołania członka Zarządu z funkcji przez Walne Zebranie Członków w związku z nie wykonywaniem lub nienależytym wykonywaniem przez niego obowiązków,
  c) ustania członkostwa w Uniwersytecie Trzeciego Wieku,
  d)przyjęcia przez Zarząd wniosku członka Zarządu o zwolnienie z pełnienia funkcji.
 1. Uchwałę o odwołaniu z funkcji lub wykluczeniu członka Zarządu z członkostwa w Uniwersytecie Trzeciego Wieku podejmuje Walne Zebranie Członków większością 51% ważnie oddanych głosów, stosując odpowiednio postanowienia Art.12 ust.1.
 1. W przypadku wygaśnięcia mandatu Prezesa Lęborskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, funkcję obejmuje i sprawuje jeden z wiceprezesów do czasu najbliższego Walnego Zebrania Członków.
 1. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Zarządu, Zarząd pełni obowiązki w zmniejszonym składzie do czasu najbliższego Walnego Zebrania Członków Lęborskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

Art. 17 

 1. Zarząd Lęborskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku wybiera ze swego grona prezesa, sekretarza, skarbnika i członków zarządu
 1. Zarząd dokonuje między sobą zasadniczego podziału zadań i zakresu czynności oraz wybiera ze swojego grona zastępcę prezesa.

Art. 18 

Do kompetencji Zarządu należy:

 1. opracowanie programów bieżących i perspektywicznych na podstawie uchwał, wniosków, wytycznych Walnego Zebrania Członków oraz postanowień niniejszego statutu,
 2. organizowanie i realizowanie działalności określonej w Art. 3,
 3. inicjowanie nowych kierunków działalności,
 4. prowadzenie gospodarki finansowo-majątkowej, w tym opracowanie preliminarza budżetu, sporządzanie sprawozdania z wykonania budżetu obejmującego okres od 01 października do 30 września następnego roku,
 5. reprezentowanie Lęborskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku na zewnątrz, a także wobec gości i wykładowców.

Art. 19 

 1. Zarząd Lęborskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku zbiera się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz w miesiącu z wyjątkiem przerwy wakacyjnej.
 1. Uchwały, postanowienia i decyzje Zarządu zapadają w wyniku głosowania zwykłą większością głosów. W razie równej ilości głosów za i przeciw, przeważa głos Prezesa Zarządu.

Art. 20 

 1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym, oceniającym działalność Zarządu.
 1. Komisja Rewizyjna składa się z czterech członków, w tym przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i dwóch członków.
 1. Komisja Rewizyjna obraduje w składzie co najmniej trzech osób, w tym przewodniczący lub wiceprzewodniczący.
 1. Do Komisji Rewizyjnej mają odpowiednio zastosowanie postanowienia Art. 16 ust. 3,4,5 i Art. 19 niniejszego Statutu.
 1. Osoby wchodzące w skład Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami Organu Zarządzającego, ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości. Nie mogą być karani oraz nie mogą otrzymywać wynagrodzenia od Lęborskiego Uniwersytety Trzeciego Wieku.

Art. 21 

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

 1. Kontrolowanie bieżące i okresowe Zarządu, ocena działalności merytorycznej oraz gospodarki finansowej i jej zgodność ze statutem Lęborskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku prowadzonej przez Zarząd.
 1. Wczesne sygnalizacje i zawiadamiania Zarządu o popełnionych przez niego uchybieniach oraz występujących nieprawidłowościach w działalności Lęborskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
 1. Uczestniczenie w zebraniach Zarządu na własne żądanie lub na zaproszenie Zarządu.
 1. Składanie na Walnym Zebraniu wniosku o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi.

 

 1. Sposób reprezentowania Lęborskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku:

Art. 22 

 1. Lęborski Uniwersytet Trzeciego Wieku występuje w stosunkach cywilno-prawnych poprzez swe organy.
 1. Organem Lęborskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku jest Zarząd.
 1. Oświadczenia woli Lęborskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku składać może co najmniej dwóch jednocześnie działających członków Zarządu.

 

 1. Fundusze Lęborskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

Art. 23 

 1. Fundusze Lęborskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku stanowią:
  a) składki członkowskie,
  b) subwencje, dotacje, darowizny,
  c) sponsoring,
  d) zbiórki publiczne,
  e) inne dochody.
 1. Rokiem sprawozdawczym i obrachunkowym jest rok kalendarzowy rozpoczynający się 1 stycznia, a kończący się 31 grudnia.
 1. Zgodnie z art.20 ust 1 pkt. 6 Ustawy o Pożytku Publicznym i Wolontariacie obwiązuje Lęborski Uniwersytet Trzeciego Wieku jako organizację społeczną zakaz:
  a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
  b) przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
  c) wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,
  d) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

 

VII. Przepisy końcowe.

Art. 24 

 1. We wszystkich sprawach nieuregulowanych Statutem Lęborskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku decyzje podejmuje Zarząd.
 1. Statut niniejszy opracował i sporządził Zarząd Lęborskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Lęborku.
 1. Statut został zatwierdzony uchwałą nr 2 w dniu 12 czerwca 2012 roku na zebraniu założycielskim stowarzyszenia oraz przyjęty jako podstawa prawna i merytoryczna określająca cele i zasady działalności Lęborskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
 1. Poprawki w art. 2, 3, 17 i 23 do Statutu Lęborskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku zostały zatwierdzone uchwałą nr 9 w dniu 11 czerwca 2014 na Walnym Zebraniu Członków.
 1. Zmiany w art. 23 pkt. 3 Statutu Lęborskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku zostały zatwierdzone uchwałą nr 14 w dniu 13 listopada 2014 na Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu Członków.

 

BIP

Patronat

Patronat Medialny

Partnerzy

Przydatne strony

Copyright © 2016 LUTW

Autor: mrgrzeg@gmail.com